Godziny otwarcia

Pn-pt: 9:00-17:00
Sb-nd: 9:00-18:00

Adres

ul. Czarny Potok 75
33-380 Krynica-Zdrój

Kup bilet online

Kup bilet
online

Polskie Koleje Linowe

Relacje inwestorskie

Dla Akcjonariuszy

KOLEJ GONDOLOWA JAWORZYNA KRYNICKA S.A.

ul. Czarny Potok 75
33-380 Krynica-Zdrój

KRS: 0000032667
NIP: 734-10-13-591
Regon: 490564527

Kolej Gondolowa Jaworzyna Krynicka  S.A. z siedzibą w Krynicy - Zdroju (33-380) przy ul. Czarny Potok  75, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 000032667, o nr NIP 7341013591 i nr REGON 490564527, BDO nr 000085136, o opłaconym w całości kapitale zakładowym wynoszącym  99.536.700,00 zł, posiadającą status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Konto bankowe: Bank Pekao S.A. 86 1240 2294 1111 0010 5449 7538.

Dematerializacja akcji Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KGJK S.A.  w dniu 10 lipca 2020 r. dokonało wyboru PKO BP BM z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 15, 02 – 515 Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026438,  na podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy Spółki.

WEZWANIE do złożenia dokumentów akcji w Spółce. Zarząd spółki Kolej Gondolowa Jaworzyna Krynicka S.A. z siedzibą w Krynicy-Zdroju (Spółka), KRS: 0000032667, działając na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798 z późn. zm.) w zw. z art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wzywa Akcjonariuszy do złożenia w Spółce dokumentów wszystkich akcji wyemitowanych przez Spółkę posiadanych przez Akcjonariuszy. Dokumenty akcji można składać w biurze Zarządu Spółki, przy ul. Czarny Potok 75, 33-380 Krynica-Zdrój – osobiście lub za pośrednictwem poczty / firmy kurierskiej. Celem złożenia dokumentów akcji w Spółce jest dokonanie ich wymiany na akcje wydane w formie bezdokumentowej (zdematerializowanie). Po złożeniu dokumentów akcji w Spółce zostaną one z dniem 1 marca 2021 r. wydane w formie bezdokumentowej (zarejestrowane w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski S.A. - Biuro Maklerskie z siedzibą w Warszawie, adres ul. Puławska 15, 02 – 515 Warszawa), z zachowaniem ciągłości praw (uprawnień) i obowiązków wynikających z tych akcji. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się wyłącznie za pisemnym pokwitowaniem wydanym każdemu Akcjonariuszowi. W przypadku uszkodzenia lub utraty dokumentu akcji lub odcinka zbiorowego wzywa się Akcjonariusza do zgłoszenia tego faktu Spółce oraz złożenia do Spółki wniosku o umorzenie takiego dokumentu zgodnie z procedurą przewidzianą w § 8a Statutu Spółki.

Informacja Banku PKO BP S.A. o przetwarzaniu danych osobowych  >pobierz<

Informacje PKO BP BM dla Akcjonariuszy ujawnionych w rejestrze akcjonariuszy: 

Link do strony www.bm.pkobp.pl/era/.

Link do strony głównej PKO BP BM (link https://www.bm.pkobp.pl/)  -  „Rejestr Akcjonariuszy”.